MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Taraflar

1.1 Satıcı

Ticari ünvan: 7×24 Flower şirketi  (bundan böyle “satıcı” olarak anılacaktır)

Adres:

Telefon:

e-posta adresi:

1.2 Alıcı

Adı soyadı: ………………………………………….(bundan böyle “alıcı” olarak anılacaktır)

Adresi:

Telefon:

e-posta adresi:

Madde 2 – Konu

İşbu sözleşme’nin konusu, alıcı’nın satıcı’ya ait www.7x24flower.com web sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun ve mesafeli sözleşmeler yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde 3 – Sözleşme’nin kurulması

Alıcı, sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. alıcı, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile kabul eder.

satıcı ve alıcı, sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

Madde 4 – Sözleşme konusu ürün

sözleşme tarihi:

ürünün teslim tarihi/saat aralığı:

mal/ürün/hizmet türü:

sipariş numarası:

ürün adı:

miktarı:

satış fiyatı:

sipariş bedelinin ödenme şekli:

teslimat şekli:

teslim masraflarının tutarı :

Madde 5 – Cayma hakkı 

6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve mesafeli sözleşmeler yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca;

5.1. alıcı/tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren, teslimat gününden önce herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak alıcı/tüketici, işbu sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, alıcı’nın/tüketici’nin veya alıcı/tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. birden fazla parçadan oluşan mallarda, alıcı’nın/tüketici’nin veya alıcı/tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, alıcı’nın/tüketici’nin veya alıcı/tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

5.2. Alıcı’nın/tüketici’nin cayma hakkı;

 1. alıcı’nın/tüketici’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara,
 2. çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine,
 3. tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine,
 4. tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara,
 5. malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine,
 6. abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine,
 7. belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine,
 8. elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara,
 9. cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ve
 10. fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

5.3. Alıcı’nın/tüketici’nin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

5.4. Alıcı/tüketici cayma içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır.

5.5. Alıcı/tüketici, cayma hakkını kullandığında satıcının ön bilgilendirmede iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malı geri gönderir ise, iadeye ilişkin masrafları ödemekle sorumlu tutulamayacaktır. Satıcı ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesi olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

5.6. Alıcı/tüketici, satıcının malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı satıcıya geri göndermek zorundadır.

5.7 Mesafeli sözleşmeler yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde de belirtildiği üzere kişiye özel olarak hazırlanan ürünlerde tüketicilerin cayma hakkı bulunmamaktadır.

Madde 6 – Genel hükümler 

6.1. Alıcı, madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2. Sözleşme konusu ürün, alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

6.3. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. haklı bir sebebe dayanmak şartıyla satıcı, sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

6.4. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.5. Satıcı, malın alıcı ya da alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

6.6. Alıcı’nın satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

6.7. Satıcı tarafından sunulan hizmet perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; satıcı, alıcı’nın yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde işbu sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar.

6.8. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

Madde 7 – Yetkili mahkeme 

7.1. Bu sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. taraflar, sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde alıcı ve satıcı’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetleri aşan durumlarda alıcı’nın ve satıcı’nın tüketici mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda tutar bilgileri:

 • 6.920,00 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda

İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

 • Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920,00 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası

ile 10.390,00 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici

Hakem Heyetleri,

 • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390,00

(onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem

Heyetleri,

 • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920,00

(altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390,00 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası

arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru

yapılamamaktadır. Ancak tüketici mahkemelerine başvuru başta olmak üzere TKHK ve ilgili

mevzuattan doğan başvuru imkanları mevcuttur.